Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PCZK będącego Jednostką Organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego.

Data publikacji strony: 2021-05-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-10. Data sporządzenia deklaracji: 2021-05-10. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Michałem Łazarów pod adresem e-mail dostepnosc@powiat.rzeszow.pl lub pod numerem telefonu 17 867 19 85. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności należy składac do Koordynatrów dostępności pod adresem e-mail dostepnosc@powiat.rzeszow.pl lub pod numerem telefonu 17 867 19 85, 17 867 14 53.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność architektoniczna

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
Siedziba Starostwa Powiatowego w Rzeszowie obejmująca wydziały:
Organizacji i Kadr
Budżetowo – Finansowy
Geodezji
Gospodarki Nieruchomościami
Budownictwa i Architektury
Komunikacji, Dróg i Transportu
Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji
Biura:
- Zarządzania Kryzysowego,
- Informatyki,
- Zamówień Publicznych,
- Radców Prawnych
oraz samodzielne stanowiska:
- Audytu Wewnętrznego
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powyższa siedziba znajduje się w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i zajmuje praktycznie całe IV piętro budynku
Do budynku prowadzą 2 wejścia
- pierwsze od strony Ogrodów Bernardyńskich, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich oraz zamontowane są automatyczne drzwi wejściowe.
- drugie – od strony ulicy Grunwaldzkiej (brak dostosowania dla niepełnosprawnych)
Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarz znajduje się na jednym poziomie, przejście z hallu głównego (parter) na IV piętro zapewniają schody oraz windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Windy posiadają możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażone są w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille’a.
Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.
Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługo Klienta oraz pomieszczenie ochrony budynku jak również zamontowane są wizualne tablice informacyjne.
W budynku na IV piętrze(w pomieszczeniu socjalnym naprzeciwko pokoju 451) oraz w pomieszczeniu ochrony (parter) umieszczone są defibrylatory.
Parking Urzędu przeznaczony jest dla pracowników PUW w Rzeszowie, niemniej jednak od strony Ogrodów Bernardyńskich znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży przeznaczone dla klientów Urzędu.
W sąsiedztwie posesji znajduje się duży płatny parking należący do Ojców Bernardynów oraz kilkanaście ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, tj. al. Józefa Piłsudskiego, ul. Grunwaldzkiej i ul. Jana II Sobieskiego należących do miejskiej strefy parkowania.

Rzeszów, ul. 8 Marca 13
W budynku swoją siedzibę mają:
Wydział Rozwoju
Wydział Społeczno – Oświatowy
Wydział Ochrony Środowiska
Biuro Projektów
Pełnomocnik ds. Zdrowia
Inspektor danych Osobowych
Archiwum Zakładowe
Z uwagi na konstrukcję budynku jest tylko częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 2 wejścia:
- od strony ulicy 8 Marca (brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych)
- od podwórza budynku – między poziomem zero a parterem zamontowana jest pochylnia (najazd), z tym, że wymagana jest pomoc drugiej osoby. Powiadomienie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu pracownik merytoryczny zostanie wezwany na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Toalety znajdują się na każdym piętrze, z tym, że nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (wymagana jest ewentualna pomoc opiekuna)
Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.
Na parterze zamontowana jest wizualna tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń.
Budynek nie posiada własnego parkingu, z tym, ze w sąsiedztwie znajduje się kilkanaście miejsc parkingowych (w ciągu ulicy 8 Marca) w tym w bezpośredniej bliskości kilka miejsc wyznaczonych dla parkowania osób niepełnosprawnych.
Naprzeciwko wejścia do budynku znajduje się stacja ładowania pojazdów elektrycznych.
Sokołów Małopolski, ulica Rzeszowska 29A
W budynku ma siedzibę Zamiejscowy Referat Komunikacji
Siedziba powyższa znajduje się w budynku należącym do Gminy Sokołów Małopolski
Referat mieści się na parterze budynku
Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Rzeszowskiej, gdzie zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich.
Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarz znajduje się na jednym poziomie
Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.
Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek od strony podwórza posiada własny ogólnodostępny bezpłatny parking dla około 30 pojazdów.